Suomalaiset ovat metsäkansaa

Puoluekokous2018 2 yläkuva iso 5.jpg


Alla olevan ohjelman voit lukea myös pdf-muodossa tämän linkin kautta>>

 

 1. Pidämme huolta suomalaisista metsänomistajista
 2. Kasvatetaan metsiä ja hiilinieluja  
 3. Suojelua ja monimuotoisuutta
 4. Verotus kannustaa kasvuun ja investointeihin
 5. Puurakentaminen on ilmastoteko  
 6. Satsauksia tiestöön ja raiteisiin
 7. Digi mahdollistaa
 8. Luontomatkailussa on potentiaalia
 9. Keskusta on eräihmisten ja luontoliikkujien puolue
 10. Metsäosaamisesta keskeinen osa kehityspolitiikkaa
 11. Metsähallitus hoitaa ja kehittää kansallisomaisuutta

 

Kaikilla suomalaisilla on metsäsuhde. Meille keskustalaisille metsillä on erityinen merkitys – metsät ovat keskeinen osa Keskustan realistista vihreyttä. Metsät ovat talouden ja hyvinvoinnin lähde, metsä on hiilinielu, se on virkistyksen ja voiman lähde suomalaisille.

Keskustan tavoitteena on, että Suomessa siirrytään fossiilitaloudesta biotalouteen ja sen takia me keskustalaiset suhtaudumme metsien hyödyntämiseen käytännönläheisesti.

Ilmakehä on yhteinen ja siksi sekä metsien käyttöä että hiilinieluja täytyy vahvistaa kestävällä tavalla. Niin on tehty tähän asti ja nyt se on entistäkin tärkeämpää, kun pyrimme fossiilitaloudesta eroon. Perustamme kantamme tutkittuun metsätietoon, suomalaiseen kansainvälisesti arvostettuun metsäosaamiseen ja metsänhoitoon.  

Keskusta arvostaa metsiä hoitavia metsänomistajia, puunkorjuun ja puunkuljetuksen ammattilaisia, metsäteollisuuden työntekijöitä ja niitä huippuosaajia, jotka kehittävät puupohjaisista raaka-aineista uusia huipputuotteita. Metsien kestävällä käytöllä pelastetaan maailmaa - ei tuhota sitä.

Uudet biotuotteet puusta ja muista uusiutuvista luonnonvaroista voivat korvata öljypohjaisia polttoaineita, kemikaaleja ja muoveja. Samoin puupohjaisissa tekstiileissä on paljon mahdollisuuksia puuvillan tai öljyn korvaajana.

Metsäteollisuuden maailmanlaajuisten markkinoiden on arvioitu kasvavan noin 200 miljardilla eurolla seuraavan reilun kymmenen vuoden kuluessa. Ennustettu kasvuvauhti on huima nykyisestä noin 600 miljardin euron markkinasta. Meillä on Suomessa kaikki mahdollisuudet saada oma osamme metsäteollisuuden kasvusta ja olla osaltamme ohjaamassa maailmaa kestävämpään suuntaan.
 
Monimuotoisen metsäluonnon turvaaminen ja luonnon varjeleminen ovat keskustalaisen ylisukupolvisen ajattelun keskiössä. Luontomatkailussa on paljon potentiaalia. Keskustan mielestä metsien eri käyttömuodot eivät ole ristiriitaisia, vaan ne ovat yhteen sovitettavissa kasvavan biotalouden kanssa. Haluamme tehdä Suomesta esimerkkimaan metsien taloudellisen hyödyntämisen, virkistyskäytön, luontoarvojen ja ilmastonmuutoksen torjunnan onnistuneesta yhdistämisestä. Metsienkäytön kansallisen liikkumatilan turvaamiseksi Suomen on oltava erittäin aktiivinen myös kansanvälisessä metsäpolitiikassa.  

Siksi tuleva vaalikausi tarvitsee oman suomalaisen metsäohjelman.1. Pidämme huolta suomalaisista metsänomistajista

Pidämme huolta suomalaisista, hyvistä ja ammattitaitoisista 650 000 metsänomistajasta. He ovat tavallisia yksityisiä henkilöitä ja perheitä. Metsänomistajat ovat avainasemassa biotalouden edistämisessä ja ilmastonmuutoksen torjunnassa. Siksi he ovat ilmastosankareita.

Yhä useampi metsänomistaja asuu kaukana omista metsistään. Metsäosaamisen ja aktiivisen metsien hoidon ja käytön vahvistamiseksi on kehitettävä metsänomistajien neuvontaa, palveluita ja mahdollisuuksia vaikuttaa metsätalouteen liittyvään edunvalvontaan.

Keskusta haluaa turvata yksityisen omaisuuden suojaa varmistamalla korvaustasojen oikeudenmukaisuuden, kun lunastuslain kokonaisuudistusta jatketaan.

Haluamme edelleen edistää metsätilojen toimivia sukupolvenvaihdoksia.


2. Kasvatetaan metsiä ja hiilinieluja  

Kestävä metsänhoito on parasta ilmastotyötä. Keskusta haluaa tavoitella sekä hiilinielujen vahvistamista että uusia investointeja puunkäytön lisäämiseksi Suomessa. Hyvin hoidetut ja kasvavat metsät vahvistavat hiilinieluja ja tuottavat entistä enemmän fossiilisia korvaavia raaka-aineita. Vuoteen 2050 mennessä Suomen metsien kasvu voidaan nostaa 150 milj. kuutiometriin vuodessa. Se edellyttää satsauksia tutkimukseen, tuotekehitykseen ja metsänhoitoon.

Keskusta haluaa, että metsänomistajia kannustetaan sitomaan hiiltä metsiin ja puupohjaisiin tuotteisiin ja että hiilensidonnan kannusteita kehitetään sekä kansainvälisesti että kansallisesti.

Rästiin jääneet ensiharvennukset ja hoitamattomat taimikot tulee hoitaa kuntoon.

Hiilinieluja voidaan kasvattaa istuttamalla taimia käytöstä poistetuille turvesoille ja heikkotuottoisille viljelystä poistetuille pelloille.


3. Suojelua ja monimuotoisuutta

Metsien monimuotoisuus on tärkeä arvo. Arvokkaiden elinympäristöjen suojelua pitää edelleen lisätä. Vapaaehtoinen metsiensuojeluohjelma Metso on osoittautunut toimivaksi työkaluksi. Metsänomistajat ovat ottaneet sen omakseen. Keskusta haluaa, että Metso –ohjelman rahoitus varmistetaan ohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi.

Suoluonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi tarvitaan vapaaehtoisuuteen perustuva toimintaohjelma Metso -ohjelman rinnalle.

Metsäluonnon monimuotoisuutta voidaan edistää myös talousmetsissä. Lahopuun jättö, kulotus, riistatiheiköt ja tekopökkelöt ovat esimerkkejä käytännön luontoteoista. Keskusta pitää tärkeänä, että luonnonhoitotoimet huomioidaan myös metsätalouden kannustinjärjestelmissä.


4. Verotus kannustaa kasvuun ja investointeihin

Metsien verotusta kehitettävä ja sillä tavoin voimme saada markkinoihin tehoa. Puumarkkinoiden toimivuutta ja metsätalouden kilpailukykyä ei voi heikentää liian kireällä pääomatuloverolla.

Yritystoiminnallisen pääomatulon, kuten elinkeinotoiminnasta ja maa- ja metsätaloudesta saadun pääomatulon verotusta tulee keventää korottamalla yrittäjävähennystä 8–10 prosenttiin. Kevyempi verotus kannustaa puun myyntiin ja investointeihin.

Metsävähennyksen asteittainen korottaminen on edelleen Keskustan tavoite, sillä se ehkäisee tilojen pirstoutumista, edistää sukupolvenvaihdoksia ja kannustaa metsäomaisuuden säilymistä suomalaisten perheiden omistuksessa.

Keskusta ei hyväksy kiinteistöverotuksen laajentamista maa –ja metsätalousmaahan.


5. Puurakentaminen on ilmastoteko  

Puu on kestävä rakennusmateriaali. Keskusta on tehnyt määrätietoisesti työtä puurakentamisen edistämiseksi ja työn tulokset näkyvät upeina hirsi- ja puurakennuksina eri puolilla Suomea. Jatkamme edelleen puun käytön edistämistä. Ilmastoystävällinen puurakentaminen tulee asettaa etusijalle julkisissa hankinnoissa. Puurakentamisen esteenä olevien normien purkua on jatkettava. Kaavoituksella ja rakennusmääräysten avulla tulee myös edistää puurakentamista.

Isoin potentiaali on puukerrostalorakentamisessa. Toimialalla on suuret vientimahdollisuudet, joita Keskusta haluaa edistää määrätietoisesti.
 
Puurakentamisen lisäyksen hyödyt ovat kiistattomat. Lisääntyvästä puurakentamisesta hyötyy ihmisten terveys, ilmasto, ja kotimainen yrittäjyys sekä työllisyys.


6. Satsauksia tiestöön ja raiteisiin

Liikenneratkaisuilla ja toimivalla logistiikalla on iso merkitys biotalouden menestyksen edistämisessä.  Liikenneväylien kuntoa tulee parantaa koko maassa. Se tarkoittaa satsauksia teihin, terminaaleihin, satamiin, ratoihin ja tietoliikenteeseen.

Biotalouden investoinnit ja puuhuollon varmuus vaativat satsauksia alemman tieverkon kuntoon ja hoitoon. Yksityis- ja metsäteiden rakentamiseen ja kunnossapitoon tarvitaan resursseja ja kannusteita.


7. Digi mahdollistaa

Digitalisaatio on suuri mahdollisuus myös metsäalalla. Monipuolinen tieto tuo kilpailukykyä. Keskustalle on tärkeää, että koko maahan saadaan riittävän nopeat tietoliikenneyhteydet.

Digitalisaatio palvelee myös metsien kartoittamista, tutkimusta, hiilinielujen mittaamista ja on apuna metsäpalojen ehkäisyssä.

Metsävaratiedon käytössä ja keruussa sekä kannustinjärjestelmän ja lainvalvonnassa voidaan hyödyntää entistä enemmän digitalisaatiota. Metsävaratiedon tulee olla laadukasta, ajantasaista, avointa ja metsänomistajien päätöksentekoa tukevaa.  


8. Luontomatkailussa on potentiaalia

Luontomatkailussa on iso potentiaali. Puhdas suomalainen luonto ja ruoka ovat suuri mahdollisuus matkailualalle.

Satsauksia luontomatkailun kehittämiseen tulee vahvistaa tulevalla vaalikaudella.

Luontomatkailua voidaan edistää pitämällä kansallispuistojen ja retkeilyalueiden infra hyvässä kunnossa. Keskustan mielestä kansallispuistojen ja retkeilyalueiden infran korjausvelka tulee kuroa umpeen kahden seuraavan vaalikauden aikana.

Matkailun potentiaalia voidaan kasvattaa hyvien ja laadukkaiden investointien avulla. Metsähallituksen maiden hinnoittelun on oltava kohtuullista, jotta matkailuala voi kehittyä ja investoida.

 

9. Keskusta on eräihmisten ja luontoliikkujien puolue

Meille keskustalaisille on arvovalinta puolustaa eräharrastusta ja sen edellytyksiä. Jokaisella pitää olla mahdollisuus metsästää, kalastaa, marjastaa ja sienestää maanomistajien oikeuksia kunnioittaen.

Riistakantojen hallinnassa oleellista on maanomistajien ja metsästäjien toisiaan kunnioittavan yhteistyön edistäminen ja lainsäädännön kehittäminen entistä tasaisempien riistakantojen ylläpitämiseksi ja riistan aiheuttamien vahinkojen minimoimiseksi.
 
Luonto kuuluu meille kaikille suomalaisille. Jokamiehen oikeuksien lisäksi on turvattava oikeus lähiluontoon. Kaikkien on päästävä kävellen liikkumaan lähimetsään. Metsä on hyvinvoinnin ja terveyden lähde. Lähiluonto on turvattava myös tiiviisti rakennetuissa ympäristöissä. Puolustamme kaupunkien puistoja, viheralueita ja lähimetsiä.


10. Metsäosaamisesta keskeinen osa kehityspolitiikkaa

Keskusta haluaa nostaa suomalaisen metsäosaamisen kehitysyhteistyön kärkiteemaksi, sillä sen avulla voidaan sekä ehkäistä potentiaalisia pakolaisvirtoja että saada uusia globaalisti merkittäviä hiilinieluja. Metsistä ja kestävien metsäinvestointien edistämisestä on tehtävä osa Euroopan ja Afrikan kumppanuutta.

Metsäkadon torjuminen, metsitys ja kestävä metsätalous voivat luoda työtä kehittyvien maiden maaseutualueille, parantaa ruokaturvaa sekä vahvistaa globaalia hiilinielua. Metsittämällä voidaan myös ehkäistä aavikoitumista.


11. Metsähallitus hoitaa ja kehittää kansallisomaisuutta

Metsähallituksella on merkittävä rooli suomalaisessa maanomistuksessa, metsätaloudessa, luontoliikunnassa, matkailussa ja erilaisissa suojelutoimissa. Metsähallitus hallinnoi 12,5 miljoonaa hehtaaria maamme pinta-alasta.

Keskusta haluaa, että Metsähallitus pysyy vahvana ja vastuullisena kaikkien suomalaisten yhteisen maa-, metsä- ja vesiomaisuuden hoitajana.

Valtaosa Metsähallituksen omaisuudesta on erilaisten suojelutoimien piirissä. Kansallispuistot, luonnonpuistot ja retkeilyalueet ovat erittäin tärkeitä luontomatkailun, jokaisen suomalaisen virkistyksen ja yritystoiminnan lähteitä. Samalla ne ovat merkittävä luonnon monimuotoisuuden lähde ja suojelevat uhanalaisia luontotyyppejä, eläimiä, kasveja ja kulttuurisesti arvokkaita kohteita.

Aktiivisen suojelun ja virkistyskäytön edistämisen ohella Keskusta haluaa, että Metsähallitus jatkaa  vastuullista ja kestävää metsätaloutta.

 

 

_________________________


Keskusta tiivistää ja priorisoi politiikkalinjauksistaan eduskuntavaaliohjelmansa tavoitteet. Ne sovitetaan talouden raameihin.