Keskustan eräpoliittinen linjaus

Puoluekokous2018 2 yläkuva iso 5.jpg

Tämän linkin päästä löydät alla olevan ohjelman myös pdf-muodossa>>

 

Sisältö:

  1. Keskusta edistää suomalaista eränkäyntikulttuuria ja luonnossa liikkumista elävän luontosuhteen säilyttämiseksi
  2. Edistämme eränkäynnin, metsästyksen ja niihin läheisesti liittyvien toimintojen tunnettuutta sekä tiedonsaantia niistä
  3. Vaelluskalat ovat kalakantojemme kruununjalokivi – niiden elinvoimaisuus on turvattava
  4. Riistakannoille elinvoimaa – kehitetään hakkuumenetelmiä, ennallistetaan soita, poistetaan vieraslajeja
  5. Jokamiehenoikeudet turvattava – valistusta lisättävä
  6. Realistista petopolitiikkaa kansallisilla ehdoilla
  7. Eräpolitiikka turvaa vapaata kaupunkitilaa ja ehkäisee viljelys- sekä liikennevahinkoja
  8. Eräpolitiikalla luodaan elinvoimaa – kalastus- ja metsästysmatkailun potentiaali hyödynnettävä, luonnontuotteiden arvoa korostettava
  9. Vastuullisten aseenomistajien puolesta
  10. Erätaloudella torjutaan ilmastonmuutosta

Eränkäynnilllä tarkoitetaan perinteisesti metsästystä, kalastusta ja luonnontuotteiden hyödyntämistä. Suomalaisen eränkäyntikulttuurin historia ulottuu tuhansien vuosien taakse ja se on säilynyt elinvoimaisena nykypäivään saakka. Tästä ovat osoituksena maamme noin 300000 metsästäjää ja 1,5 miljoonaa kalastajaa, miljoonista marjastajista ja sienestäjistä puhumattakaan.

Keskusta on erämyönteinen puolue. Puolueen tavoitteena on säilyttää suomalainen eränkäyntikulttuuri elinvoimaisena. Edistämme eräpolitiikallamme tätä tavoitetta ja erämyönteisyys heijastuu myös muiden politiikkasektoreiden toimintaamme. Keskustan eräpoliittinen linjaus kokoaa yhteen puolueemme eräpoliittiset tavoitteet sekä esittää keinot näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

1. Keskusta edistää suomalaista eränkäyntikulttuuria ja luonnossa liikkumista elävän luontosuhteen säilyttämiseksi


Sanotaan, että metsä on suomalaisen kirkko. Metsässä sekä luonnossa liikkuminen onkin tutkitusti hyvinvoinnin lähde, joka ehkäisee myös monenlaisia yhteiskunnallisia ongelmia. Keskusta haluaa politiikallaan edistää tätä. Siksi se sitoutuu kattamaan Metsähallituksen valtion mailla sijaitsevan rakennetun infrastruktuurin korjausvelan tulevien hallitusten budjeteissa.  

Suomessa on pohjoismainen metsästyskulttuuri ja metsästysoikeus on sidottu maanomistukseen. Jokaisella suomalaisella tulee olla nyt ja tulevaisuudessa mahdollisuus harrastaa metsästystä sekä kalastusta. Vapaaehtoisuuteen perustuva metsästysseuratoiminta yhdistää maanomistajien ja metsästyksen harrastajien edut. Tätä toimintaa on tuettava ja metsästysseuroja on kannustettava avaamaan oviaan myös uusille metsästyksen harrastajille.

Keskusta sitoutuu turvaamaan metsästyslain 8§:n mukaisen vapaan metsästysoikeuden pohjoisen kuntalaisille. Samoin paikkakuntalaisten oikeus metsästämiseen kansallispuistoissa on säilytettävä. Tämä on tärkeää eränkäyntikulttuurin turvaamiseksi. Lupaamme myös huolehtia, että virkistys- ja kotitarvekalastusmahdollisuudet ihmisten lähivesiin säilytetään kalakantojen elinvoimaisuus huomioiden. Vapaan metsästysoikeuden sosiaalisen hyväksyttävyyden säilyttämiseksi haluamme määrittää sen verotuskunnan mukaan. Metsähallituksen on omalla toiminnallaan varmistettava, että sen maille on riittävästi ulkokuntalaisten lupia saatavilla.

Keskusta ei edistä tai hyväksy valtion maa- tai vesiomaisuuden laajamittaista myyntiä, vaan haluaa säilyttää kansallisomaisuutemme kansallisissa käsissä.

2. Edistämme eränkäynnin, metsästyksen ja niihin läheisesti liittyvien toimintojen tunnettuutta sekä tiedonsaantia niistä


Keskusta näkee, että eräharrastukset ovat tärkeitä kaiken ikäisille ja kaiken sukupuolisille kansalaisille. Eräharrastukset ovat usein myös yhteisiä koko perheelle, eikä nykyään tärkeintä ole useinkaan saalis, vaan luonnossa liikkuminen ja yhdessäolo. Uusista metsästäjistä noin 25% on naisia ja metsästävien naisten määrä on kasvanut 25 vuodessa kuudesta tuhannesta kahteenkymmeneenkahteen tuhanteen. Keskusta haluaa edistää uusien harrastajien saamista mukaan eräharrastusten piiriin.

Alle 18-vuotiaiden riistanhoitomaksua alennettiin tällä hallituskaudella Keskustan esityksestä 39 eurosta 20 euroon. Pyrimme tulevaisuudessa siihen, että alle 18-vuotiaiden riistanhoitomaksu poistetaan kokonaisuudessaan. Samoin Keskustan tavoitteena on, että metsästäjätutkinto voidaan suorittaa vapaaehtoisuuden pohjalta osana peruskoulun opetussuunnitelmaa 8. luokalla. Esitämme, että tulevalla hallituskaudella järjestetään asiasta kokeilu kaikissa vapaan metsästysoikeuden kunnissa.

Keskusta edellyttää, että kaikki eränkäynti on vastuullista ja se toteutetaan kestävästi luonnon kantokyky huomioiden. Metsästäjät on jo eräharrastuksen aloittaessaan kasvatettava ajattelemaan toimintaansa myös eettisesti ja moraalisesti. Keskusta ymmärtää luonnon rajat ja edistää politiikkaa, jossa näitä rajoja kunnioitetaan.

3. Vaelluskalat ovat kalakantojemme kruununjalokivi – niiden elinvoimaisuus on turvattava

Keskusta sitoutuu politiikallaan toteuttamaan kansallista lohi- ja meritaimenstrategiaa sekä kalatiestrategiaa varmistaakseen elinvoimaiset vaelluskalakannat. Kansainvälisissä neuvotteluissa Keskusta sitoutuu tieteelliseen tietoon perustuviin pyyntisuosituksiin sekä edistää niitä. Edistämme vastuullista kalastuspolitiikkaa ja vaikutamme kansainvälisesti salakalastuksen kitkemiseksi Itämerellä. Kotimaassa keskusta kannattaa seuraamusmaksun säätämistä uhanalaisten vaelluskalojen tahalliselle laittomalle pyynnille.

Kalateiden rakentamista vauhditetaan jatkamalla valtion rahoitusta erilaisille kalatiehankkeille. Luontaisen vaelluskalakierron palauttaminen maamme valjastettuihin vesistöihin asetetaan yhdeksi luontopolitiikkamme kärkihankkeeksi. Tavoitetta on toteutettava myös valtion omistajapolitiikan kautta.

Sitoudumme myös selvittämään, voitaisiinko kaupallisten merikalastajien kiintiöitä lunastaa joko yksityisten tai valtion toimenpitein pois erilliseltä markkinapaikalta suurempien nousumäärien varmistamiseksi. Keskusta kannattaa kalatalousvelvoitteiden laajentamista sellaisiin patoihin, joilla ei niitä ole. Sitoudumme edistämään vaelluskalojen lisääntymisalueiden, kuten kutusoraikkojen, kunnostusta puroihin ja jokiuomiin. Selvitämme lohen omistusoikeuskysymyksen (valtion regaalioikeuden legitimiteetti) Tornionjoella.

4. Riistakannoille elinvoimaa – kehitetään hakkuumenetelmiä, ennallistetaan soita, poistetaan vieraslajeja


Keskusta sitoutuu metsäpolitiikassaan edistämään riistan elinympäristöt huomioivia hakkuumenetelmiä. Yksityisiä metsänomistajia on kannustettava näiden menetelmien käyttöön ja niitä on mahdollisuuksien mukaan edellytettävä valtion metsissä. Talousmetsien luonnonhoitotoimet huomioidaan metsätalouden kannustejärjestelmissä.

Sitoudumme jatkamaan ja edistämään soiden ennallistamista tarpeettomia ojituksia poistamalla. Soiden ennallistaminen tarpeettomia ojituksia poistamalla lisää luonnon monimuotoisuutta, parantaa soiden hiilensidontakykyä sekä riista- ja kalakantojen elinympäristöjä. Samoin keskusta edistää kosteikkojen perustamista ja kunnostamista vesilintujen lisääntymis- ja lepoalueiksi. Haluamme osoittaa lisää määrärahoja tähän työhön.

Keskusta pitää tärkeänä, että haitallisten vieraslajien poistamista Suomen luonnosta edistetään. Erityisesti tämä koskee supikoiraa ja minkkiä sekä tunturialueilla kettua. Kettukannan hallinta tunturialueilla on äärimmäisen tärkeää naalin palauttamiseksi Suomen luontoon. Keskusta sitoutuu edistämään valtakunnallisen tapporahan osoittamista näille lajeille.

5. Jokamiehenoikeudet turvattava – valistusta lisättävä

Suomessa jokamiehenoikeudet mahdollistavat vapaan liikkumisen, retkeilyn ja sienestämisen sekä marjastamisen missä tahansa. Tästä oikeudesta Keskusta haluaa pitää kiinni. Tunnustamme kuitenkin, että jokamiehenoikeuksien käyttöön liittyy myös ongelmia.

Keskusta haluaa lisätä valistusta jokamiehenoikeuksista niin kansalaisille, kuin maassamme vieraileville ulkomaalaisille. Vanhat perinteet, kuten kylien läheisten marja- ja sieniapajien jättäminen ”huonojalkaisille” paikallisille, on pidettävä kunniassaan.

Jokamiehenoikeuksien sosiaalisen hyväksyttävyyden kannalta on tärkeää, ettei metsämaasta tulevaisuudessakaan peritä kiinteistöveroa.

6. Realistista petopolitiikkaa kansallisilla ehdoilla


Suurpetojen metsästystä sääntelee EU:n luontodirektiivi. Keskustan näkökulmasta maamme suurpetopolitiikka on kuitenkin ensisijaisesti Suomen itsensä asia. Keskusta edistää Euroopan unionissa politiikkaa, jossa päätökset Suomen suurpetokantojen hoidosta kuuluisivat ensisijaisesti kansalliseen päätöksentekoon. Asiantilan muuttaminen on kuitenkin hidas prosessi ja tarvitsemme siksi siirtymäaikana joustavia, luontodirektiivin vaatimukset huomioivia ratkaisuja.

Keskusta edistää kaikkien suurpetojemme kannanhoidollista metsästystä ja suurpetokantojen pitämistä kohtuullisella tasolla vahinkojen minimoimiseksi. Häirikköpetojen poistamiseen on saatava joustavuutta ja välitöntä vaaraa aiheuttava suurpeto on voitava ampua ilman pelkoa seuraamuksista. Pedoilla on paikkansa luonnossa, mutta ei ihmisten pihapiireissä.

Suurpedoistamme susi, ilves ja karhu on siirrettävä luontodirektiivin liitteestä IV kevyemmän suojelun piiriin liitteeseen V. Keskustan mielestä erityisesti Suomen susikantaa on säänneltävä nykyistä tehokkaammin. Susikanta on pidettävä tasolla, jolla se ei aiheuta vaaraa ihmisille tai koti- ja tuotantoeläimille. Ihmisten huolet susien osalta on otettava vakavasti ja viranomaisten toimintaa häirkköpetojen poistamisessa on kehitettävä. Samoin edellytämme, että mikäli hybridisusia tavataan, on ne poistettava maamme luonnosta erittäin haitallisena vieraslajina.

Edistämme unionitasolla myös ikiaikaisen uroskarhujen kevätmetsästyksen palauttamista.  

Ahman vahinkoperusteista metsästystä on myös jatkettava porovahinkojen ehkäisemiseksi. Samoin selvitämme, voidaanko korppi määrittää rauhoittamattomaksi lajiksi koko maassa, eikä pelkästään poronhoitoalueella.

Haluamme pitää Suomen hyljekannat kohtuullisella tasolla merikalastuksen mahdollisuuksien turvaamiseksi ja edistämme unionitasolla hylkeenlihan pienimuotoisen myynnin sallimista.

7. Eräpolitiikka turvaa vapaata kaupunkitilaa ja ehkäisee viljelys- sekä liikennevahinkoja


Keskusta näkee, että eräpolitiikan tulee turvata myös vapaata kaupunkitilaa sekä ehkäistä viljelys-, liikenne- ja luontovahinkojen syntymistä. Siksi keskusta edistää valkoposkihanhen siirtämistä riistalajiksi ja sen kannanhoidollisen metsästyksen aloittamista. Sama koskee merimetsoa, jonka metsästys on myös saatava luvalliseksi. Tiedostamme, että molempien lajien kantoja on säädeltävä ja laskettava ne kestävälle tasolle.

Mikäli valkoposkihanhen tai merimetson riistaeläinluokitus todetaan mahdottomaksi, edellytämme että ympäristöhallinto myöntää niin valkoposkihanhien ja kuin merimetsojenkin poistamiseen riittävästi poikkeuslupia käynnistämällä lajien suojametsästyksen. Tällaisista käytänteistä on esimerkkejä Virosta ja Tanskasta.

Keskusta sitoutuu selvittämään, miten voimme ehkäistä viljelysvahinkoja joutsenen ja kurjen osalta. Nämä molemmat lajit ovat lisääntyneet merkittävästi. Samoin sitoudumme selvittämään, onko voimakkaasti kasvaneella joutsenkannalla yhteyttä metsähanhikantojen taantumiseen. Arvioimme tarvittavat toimenpiteet yhteistyössä metsästys- ja luonnonsuojelujärjestöjen kanssa tieteellisen selvityksen valmistumisen jälkeen.

Uutena riistalajina villisika on voimakkaasti levittäytymässä Suomeen ja sen kasvua on rajoitettava. Tähän päästään hyvin suunnitellulla ja valikoivalla metsästyksellä sekä metsästystapoja monipuolistamalla. Asialla on laajempaa merkitystä myös afrikkalaisen sikaruton ehkäisemisen kannalta.

Keskusta sitoutuu varmistamaan, että maamme hirvi-, peura- ja kauriskannat pidetään kestävällä tasolla huomioiden niiden aiheuttamat vahingot. Erityisesti valkohäntäpeurakannan kannan kasvu on saatava katkeamaan. Keinona tähän keskusta esittää pyyntilupamäärän lisäämistä.


8. Eräpolitiikalla luodaan elinvoimaa – kalastus- ja metsästysmatkailun potentiaali hyödynnettävä, luonnontuotteiden arvoa korostettava

Kalastus- ja metsästysmatkailun potentiaali maassamme on huikea, mutta vielä suurelta osaltaan hyödyntämätön. Esimerkiksi jousimetsästys avaa uusia mahdollisuuksia eräturismille Etelä-Suomessa nyt, kun uusia riistalajeja on vapautettu jousella metsästettäväksi. Kansainvälisesti kiinnostavia eräturismin kohteita ovat hirven- ja valkohäntäpeuran metsästyksen lisäksi metsäkanalintujen ja hylkeiden metsästäminen.

Keskusta edistää politiikallaan näiden matkailumahdollisuuksien hyödyntämistä. Erämatkailun edellytysten parantamiseksi Keskusta edistää lupakiintiöiden myöntämistä kalastus- ja metsästyslupien osalta suoraan yrittäjien käyttöön, jolloin mahdollistetaan erilaisten tuotteiden paketointi. Edistämme tällaisen yritystoiminnan syntymistä myös tukemalla tarvittavia investointeja ja panostamalla suomalaisen erämatkailun markkinointiiin ulkomailla. Metsästys- ja kalastusmatkailun merkityksen paikallistaloudelle tulee olla tulevaisuudessa nykyistä suurempi.

Suomalaisten luonnontuotteiden, riistalihan, villikalan, marjojen, sienien ja villiyrttien sekä niistä tehtyjen jalosteiden markkinointia on samoin lisättävä. Valmistamiseen ja myyntiin liittyvä byrokratia on käytävä kokonaisuutena läpi ja purettava kohtuuttomasti toimintaa hankaloittavat säädökset. Luonnontuotealan edistämiseksi luodaan alusta, jolla metsänomistaja voi tarjota maataan jokamiehenoikeuden piiriin kuulumattomien raaka-aineiden keruuseen.

9. Vastuullisten aseenomistajien puolesta

Suomessa on 0,5 miljoonaa aseenomistajaa, joista suurin osa harrastaa myös metsästystä. Keskusta sitoutuu toiminnassaan turvaamaan vastuullisten aseenomistajien oikeudet ja varmistamaan, että ampuma-aseen hankkiminen perusteltuun tarkoitukseen on Suomessa tulevaisuudessakin mahdollista. Sitoudumme jatkamaan lupabyrokratian keventämistä turvallisuusnäkökulmat huomioiden ja huolehdimme, että aseiden kotisäilytysoikeudesta pidetään kiinni.

Haluamme helpottaa vanhan aseen vaihtamista uuteen aseliikkeestä edistämällä ratkaisua, jossa aseenomistaja saa vaihtaa vanhan aseensa uuteen ilman viranomaiskustannuksia. Samoin haluamme poistaa viranomaiskustannukset tapauksissa, joissa rinnakkaisluvan haltija saa aseita perintönä. Viranomaisten olisi tällöinkin myönnettävä hänelle hallussapitoluvat kustannuksitta.

10. Erätaloudella torjutaan ilmastonmuutosta

Keskusta näkee, että erätalous on myös yksi keino torjua ilmastonmuutosta. Tunnistamme, että niin metsästyksellä, kalastuksella kuin keräilyllä on edelleen myös taloudellista merkitystä. Maamme miljoonat riista- ja villikalakilot sekä metsien marjat ja sienet ovat kulutukseen päätyessään ravintoa, jonka hiilijalanjälki lähenee nollaa.

Määrällisesti eniten riistalihaa saadaan Suomessa hirvieläimistä, jotka tuottavat vuosittain yli 10 miljoonaa kiloa lihaa. Tämä villiruoka on saatava nykyistä joustavammin markkinoille. Keskusta haluaa edistää villiruoan jatkojalostusta. Samoin Keskusta esittää, että maamme koulujen ja päiväkotien ruokailuissa käytettäisiin nykyistä enemmän villiruokaa, esimerkiksi hirven ja peuran lihaa ja luonnon marjoja.

Keskusta haluaa politiikallaan edistää luonnosta saatavan ravinnon kestävää kulutusta ja torjua myös näin ilmastonmuutosta. Se on meille suomalaisille luonteva valinta. Haluamme myös edistää koko yhteiskunnan läpileikkaavaa luontokasvatusta päiväkodeissa ja kouluissa sekä huolehtia, että erätalouteen liittyvää tietoutta on riittävästi saatavilla.

__________________________

Keskusta tiivistää ja priorisoi politiikkalinjauksistaan eduskuntavaaliohjelmansa tavoitteet. Ne sovitetaan talouden raameihin.